عناوین برگزیده
کد مطلب : 37067 تاریخ مطلب : 1397/12/05

جزئيات طرح زوج و فرد جديد / اجرا از تير 98

طرح زوج و فرد نيز پس از 13 سال اجرا از تير ماه سال آينده به صورت شکلي و ساختاري تغييرات بنيادي خواهد داشت.

طرح زوج و فرد نيز پس از 13 سال اجرا، از سال آينده به صورت شکلي و ساختاري تغييرات بنيادي خواهد داشت درحالي که محدوده آن تغييري نميکند. کليات طرح ترافيک در سال 98 به نسبت سال 97 تغييرات چنداني نخواهد داشت، تنها اصلاحات صورت گرفته به شرح زير خواهد بود.

  • امتياز جديد براي ساکنان محدوده طرح ترافيک

ساکنان محدوده طرح ترافيک با ثبت نام در سامانه تهران من» علاوه بر يک خروج رايگان تا قبل از ساعت 8:30 و يک ورود رايگان پس از ساعت 17 به محدوده، به ازاي هر واحد مسکوني يک خودرو از تخفيف 50 درصدي بهره مند خواهد شد.

  • نرخ طرح ترافيک 98 براي آژانسها و وانت بارها

آژانسها و وانت بارها در سال 98 از تخفيف 50 درصدي در سقف سهميه بهرهمند ميشوند و اين تخفيف در مورد هرکدام با ارائه سندسفر» و باربرگ» تا 70 درصد قابل افزايش خواهد بود.

  • نرخهاي جديد طرح ترافيک

حداقل نرخ ورود به محدوده طرح ترافيک بر اساس مصوبه شوراي شهر براي خودروهايي با معاينهفني برتر و تردد در ساعات غير پيک ترافيک در سال آينده 14 هزار و 490 تومان و حداکثر نرخ براي خودروهاي بدون معاينه فني برتر در ساعات پيک 41هزار و 400 تومان خواهد بود.

افزايش حداکثري نرخ طرح ترافيک 15 درصد پيشبيني شده است که بر اساس اعلام تورم بانک مرکزي متغير خواهد بود، براين اساس در صورتي که نرخ تورم پايينتر از 15 درصد باشد افزايش حداقلي نرخ طرح به اندازه نرخ تورم اعلامي خواهد بود و اگر ميزان آن از 15 درصد بيشتر باشد همين 15 درصد لحاظ مي شود.

  • سهميههاي مربوط به جانبازان، خبرنگاران و ساير موارد بدون تغيير اعمال خواهد شد.
  • محدوده زوج يا فرد تاريخي و حلقه دوم متولد شد

از تيرماه سال 98 محدوده زوج يا فرد با عنوان محدوده کنترل آلودگي هوا» يا حلقه دوم همراه با تغييرات اساسي در ساختار اعمال ميشود.
براساس اين طرح، تمامي خودروها بدون توجه به پلاک خود ميتوانند در هر فصل 20 روز رايگان در محدوده زوج يا فرد تردد داشته باشند. ثبت تردد بيش از 20 روز مشمول پرداخت عوارض ميشود و عملاً ديگر محدوده زوج يا فرد وجود نخواهد داشت.
تمام خودروها بايد براي حضور در حلقه دوم ترافيکي در سامانه تهران من» ثبت نام کنند در غير اين صورت مشمول تردد غير مجاز و جريمه خواهند شد.
يک بار ثبت نام براي تمام خودروها کافي است تا سامانه، ترددهاي هر پلاک را در محدوده شمارش کند و در صورت عدم ثبت پلاک خودرو در سامانه و حضور در محدوده، پلاک مورد نظر مشمول جريمه ميشود.
خودروهاي پلاک شهرستان نيز براي ورود به حلقه دوم ترافيک تهران با ثبت نام در سامانه تهران من» ميتوانند در هر فصل 15 روز به صورت رايگان در اين محدوده تردد کنند.

  • امتيازات ساکنان محدوده حلقه دوم(زوج و فرد)

ساکنان اين محدوده با ثبت نام در تهران من» علاوه بر يک خروج رايگان تا قبل از ساعت 8:30 و يک ورود رايگان پس از ساعت 17، از تخفيف 50 درصدي براي ورود به اين محدوده برخوردار خواهند بود.
افرادي که بتوانند با پرداخت عوارض و يا سهميه خود در روزهاي پنجشنبه وارد محدوده حلقه دوم شوند، ميتوانند پس از ساعت 13، به صورت رايگان وارد محدوده طرح ترافيک نيز شوند.

  • امتياز آژانسها و وانت بارها در حلقه دوم

آژانسها و وانتبارها بدون سقف سهميه از 50 درصد تخفيف برخوردارند و در صورت داشتن سند سفر» و يا باربرگ» اين تخفيف به 70 درصد ميرسد.

  • نرخ ورود به محدوده حلقه دوم

حداقل نرخ ورود به حلقه دوم ترافيک در سال آينده 7 هزار و 245 تومان براي خودروهايي با معاينهفني برتر و تردد در ساعات غير پيک ترافيک و حداکثر 20 هزار و 700 در ساعات پيک و بدون معاينه فني برتر خواهد بود.
شوراي حمل و نقل ترافيک 3 ماه فرجه براي اجراي طرح حلقه دوم در نظر گرفته است تا مردم به خوبي با آن آشنا شوند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور