عناوین برگزیده
کد مطلب : 15714 تاریخ مطلب : 1396/04/13

کميسيون آموزش

برگزيده اي از وظايف كميسيون آموزش اتحاديه بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفي

الف-ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غير دولتي.

ب-برگزاري دوره ­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف.

ج-اتحاديه هاي صنفي موظفند براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي و غير دولتي تسهيلات لازم را فراهم آورند.

د-كميسيون آموزشي اتحاديه موظف است به منظور بالا بردن سطح آگاهي و دانش عمومي اعضاي صنف درخصوص قوانين و مقررات صنفي كشور، تأمين اجتماعي، بهداشت، ماليات، نيروي انتظامي، شهرداري و ساير قوانين مرتبط با نظام صنفي با هماهنگي هيأت مديره اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان دورههاي آموزشي برگزار نمايد.

هـ -اتحاديه ها موظفند به منظور بالا بردن ميزان اطلاعات و مهارت فني افراد صنفي فاقد صلاحيت فني و همچنين ارتقاي كارآيي آنان، دورههاي آموزشي لازم را از طريق كميسيون آموزشي برگزار نمايند.

و-اتحاديه ها موظفند هماهنگي لازم در اين زمينه را با سازمان آموزش فني و حرفهاي به عمل آورند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور