عناوین برگزیده
کد مطلب : 36939 تاریخ مطلب : 1397/11/08

گزينه‌هاي نهايي جايگزيني طرح زوج يا فرد تعيين شدند

گزينه‌هاي نهايي شوراي ترافيک تهران براي جايگزيني طرح زوج يا فرد مشخص و مقرر شد ميزان پذيرش اجتماعي دو طرح نهايي بررسي و در هفته جاري تعيين تکليف شود.

به گزارش ايسنا، جلسه کارشناسي شوراي ترافيک شهر تهران با موضوع بررسي نهايي طرحهاي جايگزين زوج يا فرد با حضور معاون شهردار، رئيس پليس راهور تهران، نماينده وزارت کشور، نماينده استانداري و مشاوران دانشگاهي شوراي ترافيک برگزار شد.

حاضران در جلسه بر لزوم تغيير شکلي فعلي اداره محدوده زوج يا فرد و همچنين لزوم محدود کردن بيشتر زمينه تردد خودروهاي شخصي در محدوده دوم به منظور کاهش آلودگي هوا اجماع داشتند. اما اينکه کدام طرح پيشنهادي ميتواند تأثير بيشتر و همچنين پذيرش اجتماعي بيشتري داشته باشد، مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس يکي از گزينهها، محدوديت تردد خودروها برحسب پلاکهاي زوج يا فرد برداشته ميشود و به جاي آن، هر خودرو 50 روز در سال ميتواند به صورت رايگان وارد محدوده زوج و فرد سابق شود و براي بيش از آن بايد عوارض بپردازد. ايده تکميلي براي نحوه اعمال اين سهميه شناور تردد رايگان، اين است که به جاي تعداد روزهاي مجاز در سال، مبلغ مشخصي (براي مثال 500 هزار تومان) تحت عنوان اعتبار اوليه به پلاک خودروها اختصاص داده شود و عوارض تردد از اين اعتبار کسر شود. طبعاً در صورت پايان اين اعتبار، دارنده خودرو بايد حساب خود را شارژ و عوارض تردد را پرداخت کند.

گزينه ديگر پيشنهادي بدين ترتيب است که سياست تردد نوبتي در محدوده دوم ادامه مييابد، با اين تفاوت که خودروها بر حسب پلاک سمت راست خودرو به سه دسته تقسيم ميشوند و هر دسته دو روز در هفته مجاز به ورود به محدوده دوم خواهند بود. در اين روش، خودروهاي با رقم سمت راست پلاک "يک تا 3" در روزهاي شنبه و سهشنبه، پلاکهاي" 4 تا 6 " در روزهاي يکشنبه و چهارشنبه و پلاکهاي ئ" 7 تا 9" در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه مجاز به ورود به محدوده دوم هستند و در بقيه روزها اگر کسي نياز به ورود به محدوده داشت، بايد مجوز طرح ترافيک بخرد.

پورسيدآقايي معاون شهردار تهران در اين جلسه با بيان اينکه هر دو پيشنهاد اصلي مطرحشده ميتواند به کاهش تعداد ورود خودروها به محدوده بينجامد و ما با آنها موافق هستيم، از رسانهها و کارشناسان درخواست کرد درباره ابعاد مختلف اين دو گزينه، به ويژه از منظر پذيرش اجتماعي و کاهش آلودگي هوا، بررسي کارشناسي انجام داده و شوراي ترافيک را در تصميم مناسب ياري کنند.

براساس گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، نهايتاً مقرر شد در روزهاي آينده، ابعاد اجتماعي اين دو گزينه توسط اعضا بررسي شود تا نهايتاً در جلسه اصلي شوراي ترافيک، انتخاب نهايي بين اين دو گزينه انجام گيرد. سازمان ترافيک شهرداري تهران از رسانهها و کارشناسان درخواست کرد در روزهاي آينده، به نقد و بررسي ابعاد مختلف اين دو طرح بپردازند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور