عناوین برگزیده
کد مطلب : 15715 تاریخ مطلب : 1396/04/13

كميسيون حل اختلاف افراد صنفي

برگزيده اي از وظايف و نحوه رسيدگي كميسيون حل اختلاف اتحاديه بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفي

الف-وظيفه كميسيون حل اختلاف، رسيدگي به اختلاف افراد صنفي ميباشد كه از طريق هيأت مديره اتحاديه به كميسيون مزبور ارجاع ميگردد.

ب-شكايات افراد صنفي بايد در دفتر اتحاديه ثبت و پس از رؤيت رييس اتحاديه، حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار گيرد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته به شكايت رسيدگي و نظر خود را به رييس اتحاديه جهت اقدام قانوني اعلام نمايد.

ج-در هر مورد اعضاي كميسيون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفين و بررسي مستندات ارايه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بين طرفين به صدور نظريه مبادرت خواهد شد.

د-چنانچه در جريان رسيدگي كميسيون حل اختلاف به اختلافات مطروحه، از نظر صنفي تخلفاتي احراز گردد، حسب مورد به ترتيب مقرر در قانون نظام صنفي و آييننامههاي مربوط اقدام خواهد شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور